Kategori: Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları

Heykel Dersleri Hobi Grupları Çukurova

Eskişehirdeki Heykel Dersleri Eğitim Programı

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Tüm toplum işte bu siyasete uygun olarak yönetilecektir. Bu anlamda, tüm Nazi sanatı işte bu Nazi siyasal yönetimi doğrultusundaki kültür ideolojisine bağımlı kılınacak, onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tarihin toplumsal ekonomik itici gücü, bundan böyle, «Aimanlığın değişmez doğası»nda aranacak, toplum işte bu siyasete uygun olarak yönetilecektir.

 

Bu anlamda, tüm Nazi sanatı işte bu Nazi siyasal yönetimi doğrultusundaki kültür ideolojisine bağımlı kılınacak, onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tarihin toplumsal ekonomik itici gücü, bundan böyle, «Almanlığın değişmez doğası»nda aranacak, toplum kendi doğrulanışını bu akıldışı güçte, sonuçta, savaşçı kahramanlıkta bulacaktır.

 

Çünkü Nazi ekonomisi, bir savaş ekonomisidir, dolayısıyla, sanat tümüyle bu ekonomi politiğe hizmet etmelidir. Brenner’in de söylediği gibi, «Hitler, Nazi sanat politikası kavramını siyasal egemenliğin kullanılmasında modern bir araç olarak almıştır.» «Nazi sanatı, her alanda uygulanan gerici siyasal etkinliğin, seçkin azınlığın siyasal çıkarlarına karşılık veren bir etkinliğin, emperyalist iktisadi sisteme kitlelerin mahkûm edilişinin bir parçası olmuştur.»

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Eskişehirde Heykel Eğitimi

Eskişehirdeki Çok Başarılı Sezgin Shola’yla Heykel Dersleri

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Alman ruhunun ve Alman gücünün birer «timsali»dir. Bu anlamda, Nazi sanatına, tarihte bir eşi gerçekten görülmemiş biçimde, «tümel sanat», «toplumsal mitos» sanatı, «kült sanatı», yani «siyasal Nazi dini sanatı» ya da «tipik çoğunluk sanatı» diyebiliriz. Gerçekten de Hitter’in bütün amacı, gerek geleceği çağları kendinde içerecek, gerek geleceği kendinden başlatacak biçimde, «tarih üstü» bir çığır yaratmak olmuştur sanatta.

 

Bu tarih üstü «Nazi çığırı» sanatı, tüm toplumda vazedilecek, tüm kültürle örtüşecek bir sanattı. Bu nedenle, Hitler, sanatı, yalnız tikel sanatlar olarak değil, ama tüm bir toplumsal kültür biçimi olarak görmüş; evlerden açık alanlara, çevre Yolları’ndan fabrikalara, kentlerden kırsal alanlara kadar tüm toplumsal coğrafyayı «Nazi estetiği»nce dönüşüme uğratmaya, yeniden biçimlendirmeye çalışmıştır.

 

Tüm sokak, cadde ve kentler, tüm kamu yapıları, karayolları, köprüler, vs. «Nazi otoritesi egemenliğinin gücünü gösterecek biçimde düzenlenmiştir. Onun için, Nazi sanatı ve estetiği dendiğinde, bundan, öncelikle tüm bir toplumsal coğrafyanın çevre düzenini anlamak gerekir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Güzel Sanatlar Heykel Kursları Çukurovada

Eskişehirdeki Çok Başarılı Çocuk İçin Heykel Kursları

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Nazi sanat anlayışı ve estetiğinin temel ilkeleri bu genel ideolojiden kaynaklanır. Sanat nazizmde tam bir «mistikleştirme» aracı, tam bir «kült» ve bir «mithos»tur.

 

Bu nedenle de tarihte hiçbir benzeri görülmeyecek biçimde de «arı sanat»-tır; tüm tarihsel-kültürel, sanatsal-estetiksel geçmişten «annmış»tır; «özbeöz sanat»tır, «safkan» sanattır, kendinden başka hiçbir «gerçeklik» tanımaz, gerçeklikte tüm bağlarını koparmış? tır, «sanat taklidi sanat»tır, Alman cemaatinin savaş ideolojisini dile getiren bir propaganda aracıdır, kısacası, «emperyalizmin toplumsal demagojisi»dir.

 

Ancak böyle gördüğümüzde Nazi sanatının Alman toplumunda ne denli korkunç önemli bir yeri olduğunu anlayabiliriz. Çünkü sanat, her ne denli bireyler eliyle gerçekleştirilmekteyse de, o bireyin «imzası»nı taşımaz. Çünkü sanatçı bir «birey» değildir; kitlenin bir parçasıdır, Nazi ideolojisinin bir uygulayıcısıdır, yarattığı «eserler»,

okumaya devam et

Çocuklar Heykel Eğitiminde Çukurovada

Eskişehirdeki Resim Heykel Grafik Sanat Atölyesi Merkezi

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Yaz Kurslari

Nitekim Nazi sanatının kendisine baktığımızda birçok burjuva sanat eğilimin, hiç kuşkusuz, çarpıtılmış ve Nazi estetiğine uydurulmuş biçimde burada yer aldığını görürüz; mimaride yeni-klasikçilik, heykelde Maillol çizgisi, resimde natüralizm, tiyatro ve edebiyatta dışavurumculuk, genelinde klasikçilik, hatta ortaçağ sanatı, «Nazi estetiği» içinde harmanlanarak özel bir bileşim içine sokulmuştur.

 

Bütün bunlarla birlikte, Nazilik, öbür sanat eğilimleri ve akımları ile olduğu kadar, öbür burjuva düşünce ve ideolojileriyle de hiçbir yakın bağ kurmak istemez. Demokratik ve toplumcu sanat düşüncesi ve yaratımları nazizme ne denli düşmanca ise, liberal-burjuva sanat düşüncesi ve yaratımları da o denli düşmancadır.

 

Dolayısıyla, Nazi sanat anlayışı, karşı-gerçekçi, karşı-tarihselci ve akıldışı temel özelliği doğrultusunda, tarihten tam bir kopma içine girişerek, nerden olursa olsun, kendinden önceki tüm «akılcı», «tarihsele!», «özgürlükçü» eğilimleri dıştalayarak, tüm eylemini, ya da geleneksellik gerekçesini «Almanlık»ta kurar. İdeolojiden, toplumsallıktan tümüyle soyutlanmış ırkçı «Almanlık» Nazi sanat anlayışının belkemiğini oluşturur; başka bir deyişle, Nazi sanatının tarihle bağıntısı, «tarih-dışı» ya da «tarih-üstü» olanla bağıntısıdır.


okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 4