Kategori: Heykel Grubu Eğlenceler ve Kutlamalar

Heykel Kursları Nerede Var

Eskişehirdeki Çok Kolay Şubesi

Thumbnail image

 

Adana da Universiteye Hazirlik Guzel Sanatlar Kursu

 

Bir başka yönelim de, estetik ile sanat kuramının iki ayrı bilim olduğunu; sanat kuramının yalnızca sanatsal gelişme ve yaratma yasalarıyla, estetiğin ise yalnızca güzelliğin yasalarıyla ilgilenebileceğini öne sürmektedir. Örneğin, Pospelov, estetiksel olan ile sanatsal olan arasında kategorik bir ayrım yaparak, sanat kuramını estetiğin alanı dışına çıkarmakta, böylelikle de, estetiğin ancak genel, felsefi bir öğreti olabileceği sonucuna varmaktadır .

 

Hiç kuşkusuz, estetiği sanat kuramıyla bağımlı kılmak ya da sanattan yola çıkarak temellendirmeye çalışmak ne denli tek yanlı ya da genişletilmesi gereken bir tutuluşa, estetik ile sanatı birbirinden ayırmak da o denli yanlış ve kaçınılması gereken bir tutumdur. Bu nedenle, estetiği sanatla bir tutmayan, estetiğin alanını genişlemeye çalışan yönelimler ister istemez ağırlık kazanmaktadır.

 

Örneğin, burjuva estetik alanında «yorumlama estetiği»ne karşı çıkarak, estetiksel durumları yalnızca sanatın nesnesiyle sınırlandırmayan, estetiksel olanı ampirik yoldan nesnelleştirmeye çalışan M. Bense’nin «bildirişim estetiği».

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Karakalem Potre Çalışması Çukurova

Eskişehirdeki Atatürk Parkında Resim Şenliği nerede

Thumbnail image

 

140 Puan Alan Arkadaşlar

 

Nesnesi olmadığı için estetik biliminin de olamayacağını one süren «çözümsel estetik» düşüncesine bağlı kişilerin bu apaçık tutarsız görüşlerini bir yana bırakırsak, özünden farklı olmakla birlikte, gerek modern burjuva estetik düşüncesinde, Serek bilimsel maddeci estetik düşüncesinde, estetiksel ve sanatsal olanın kavranışına göre birbirinden ayrılan karşıt yönelirlerle karşılaşmaktayız.

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Heykel Kursları Nerede Var

Eskişehirdeki Çok Kolay Heykelcilik

Thumbnail image

 

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Öte yandan, bilimsel maddeci estetikte, estetiksel olan ile sanatsal olanın birbirinden ayrılmayacağı, estetiğin bu ikisini birden içerdiği görüşü ağır basan bir yönelim olarak ortaya çıkmıştır.

 

Örneğin, Sovyet estetikçi I. Maza, genel bir kuram ya da bilim olarak estetiğin yalnız sanatı, daha doğrusu sanatsal kültürü değil, bir bütün olarak estetiksel kültürü içerdiğini söylemektedir .

 

 

 

J. Borev, estetiği dünyayı güzelliğin yasalarına göre özümlemenin, estetiksel özümlemenin en yüksek biçimi olarak, sanatta dünyanın imgesel olarak verilişinin en genel ilkeleri olarak tanımlarken , M. Kağan da estetiği gerçekliğin estetiksel olarak özümlenişinin, sanatsal kültürün genel gelişme yasallıklarının bilimi olarak tanımlamaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Eskişehirdeki Heykel Siparişi Vermek İsteyebilir

Thumbnail image

 

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Hiç kuşkusuz, bütün bunlar arasındaki karşılıklı etkileşmeler temelde toplumsal pratiğe bağlı olduğu kadar, yine sonunda onunla belirlenen felsefi görüşe de bağlıdır. Çünkü tüm bu alanlarda elde edilen genellendirme ve ortaya konan yöntemler, modelist burjuva estetik içinde değerlendirilebileceği gibi, maddeci estetik içinde de değerlendirilebilir; nitekim de öyle yapılmaktadır.

 

Bugün, söz gelişi, yeni-pozitivist yapısalcı göstergebilim ve dilbilim olduğu kadar, maddeci göstergebilim ve dilbilim ya da yeni-kantçı simge kuramı olduğu gibi, maddeci simge kuramı da vardır .

 

Bu nedenle, estetikte, daha başından bu yana, gerek estetiğin uzun süre bütünlükle felsefe içinde yer almasından, gerek bugün de estetik biliminin felsefi bir disiplin olarak da sayılmasından ötürü, burjuva görüşlerle maddeci görüşler arasında sürekli karşıtlıklar doğmuştur.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

Eskişehirdeki Eğitim Derslerimiz

Thumbnail image

 

Fotografcilik Kursları

 

Günümüzde estetik, gerek bilimsel ve felsefi kuramsal alanda, gerek tarihsel ve toplumsal pratikte, nesnel estetiksel süreçlerde yer alan değişmelere bağlı olarak gittikçe gelişmekte; bir bilim olarak estetiğin konusu gittikçe değişime uğrayıp gelişmektedir.

 

Bir yanda, çeşitli bilimsel ve felsefi alanlarda elde edilen estetiksel genellendirmelerdeki çeşitlilik; öte yanda, yeni toplumsal ve üretimsel ilişkilere bağlı yeni estetiksel olgu ve etkinlikler, bu arada, sanatsal üretim, iletişim ve alımlama koşullarında yer alan değişmelerle birlikte sanatların tümünde görülen yenilik ve üretici çeşitlilik, bütün bu sanat içi, özellikle de sanat dışı estetiksel ilişki ve değerlendirmeler, estetiğin ana-konusunu, bir bilim olarak estetiğin nesnesini derinden etkilemekte; böylelikle, estetik düşüncesinin kendisi değişime uğradığı kadar, estetik biliminin tanımı da değişime uğramaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 8