Kategori: Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

Eskişehirde Çocuklara Yönelik Resim Sergileri

Eskişehirdeki Ebruistan Çizim Kurslarımız

Thumbnail image

 

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

“Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Yayın türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini,Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan araştırma ayrıca şiddet, cinsellik ve argo içeren programların çocuklar ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceğine işaret etmektedir.

Kültür ve Turim Bakanlığı ve kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, medyanın kültürel değerler ve süreçler üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bu araştırma yeni veriler sunmakta, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar açısından önemli tartışmalar başlatabilecek nitelikler taşımaktadır.

okumaya devam et

Çocuk Resim Sergisi Çukurovada

Eskişehirdeki Çocuk Faaliyetlerimiz

Thumbnail image

 

Kursda Ogretilen Teknikler

Kitle kültürünün hayata etkisine ilişkin yukarıda söylenenlerin izdüşümleri, artık Türkiye’de de gözlemlenir durumdadır. Türkiye’de toplumsal yaşam son yıllarda giderek artan ölçüde televizyona endeksli hale gelmiş, dünya adeta ekrana sıkışmıştır. Medyanın, insanların görüş, tutum ve davranışlarını yönlendirici, güdümleyici ve belirleyici etkisi, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pek çok olayda fark edilmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla bilimsel veriler toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

 Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi

okumaya devam et

Çocuklar İçin Resim Dersleri Çukurovada

Eskişehirdeki Çocuklar Pastel Çizim Atölyemiz

Thumbnail image

 

Hobi Sanata Gonul Verenler

Dünya hızlı bir değişim sürecinin içinden geçmekte, geleneksel kurum ve yapıların hakim olduğu toplumlarda bile tüm dünyayı şaşırtan dönüşümler ve halk devrimleri yaşanmakta, söz konusu geniş kapsamlı değişimler siyaset, ekonomi ve kültürü etkilemekte, günlük yaşam pratiklerini ve alışkanlıklarını şekillendirmektedir.

Dünyadaki hızlı ve kapsamlı değişiminin merkezinde ise yeni düşünce ve eylem imkanları sunan, siyasi kültür ve toplumsal temsillerin yeniden şekillenmesine katkıda bulunan medya yer almaktadır. Medya farklı biçim, içerik ve teknolojisi ile birey ve toplumun hayatını kurgulama, biçimlendirme ve yorumlama biçimini etkilemekte ve değiştirmektedir.

Bir başka deyişle iletişim araçları toplumun günlük hayatını, tutum ve davranışlarını etkilemekte, bir başka deyişle onun kültürünü yeniden biçimlendirmektedir.

Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim Thumbnail imageÇocuklara Resim

okumaya devam et

Çukurovada Çizim Dersleri Eğitimleri

Eskişehirdeki Çocuklar ve Çizim Eğitimlerimiz

Thumbnail image

 

Hobi Sanat Gruplarimiz

Kitle iletişim araçları söz konusu olduğunda ile akla gelen televizyon ise her evin bilgi, kültür, değer ve eğlence kaynağı haline gelmiştir. Sosyalleşme süreçlerinin geleneksel formu modern toplumlarda içerik değiştirmiş, kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon yeni nesillerin sosyalleşme süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir. Artık gençler meslek seçiminde bile ebeveynlerin yönlendirmesinden çok yaygın imajlar ve popüler kültürün sunduğu alternatifler üzerinde durmakta, kitle kültürünün etkisiyle veya onun ürettiği meslekleri tercih etmeye başlamışlardır.

Thumbnail imageÇocuk DahilerThumbnail imageÇocuk Dahiler

okumaya devam et

  • 1
  • 2
  • 7